6. Regulamin i informacje klubowe 19.09.2018 06:06 (UTC)
   
 

Regulamin działalności KB Zabobrze:  Regulamin KB 
Protokół

 z zebrania Klubu Brydżowego Zabobrze Jelenia Góra odbytego

w dniu 3 sierpnia 2017 r.

 

Na ogólną ilość 22 członków klubu w zebraniu wzięło udział 12 członków, czyli ponad 50%, tym samym zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał.

 

     Zebranie otworzył kol. Bogdan Nowakowski, zaproponował porządek

Obrad, który przyjęto jednogłośnie.

 

     Kol. Bogdan Nowakowski przedstawił sprawozdanie z działalności klubu

za okres od ostatniego zebrania do 3.08 ( treść sprawozdania była wcześniej

znana większości członków, była publikowana na stronie Klubu) oraz sprawozdanie

finansowe, Klub nie ma żadnych zobowiązań i dysponuje kwotą: 1.848.- zł

na działalność klubową.

     Zebranie przyjęło sprawozdania jednogłośnie.

 

     W dyskusji proponowano prowadzenia działalności w dotychczasowej formie,

dyskutowany był (kol. Menzfeld, Nowakowski, Gdeczyk) udział w DMP

jednej lub dwóch drużyn w lidze okręgowej. Ostatecznie ustalono, że decyzja

w tej sprawie zapadnie w październiku, gdy będzie już wiadomo ilu zawodników

zamierza przystąpić do rozgrywek na 2017/2018 r.

Kol. Zbigniew Skórecki do końca roku zaproponuje projekt opłat za turnieje

klubowe zróżnicowany przynależnością do klubu i PZBS.

Kol. Bogdan Nowakowski wniósł, by klub zobowiązał się do organizacji

jednego zjazdu ligowego.

     Wnioski przyjęto jednogłośnie.

 

     Kol. Bogdan Nowakowski ponownie poprosił o przyjęcie jego rezygnacji

z funkcji przedstawiciela klubu (prezesa) motywując swą prośbę koniecznością

podziału obowiązków między członków, gdyż dzisiejsze zasady przygotowania, prowadzenia zawodów i ich rozliczania są ponad siły jednego człowieka, zaproponował kilkuosobowe kierowanie klubem, podział czynności i zaangażowanie w prace klubu wielu jego członków.

Zobowiązał się do prowadzenie spraw związanych z liczeniem turniejów, obliczanie wyników, współpracę z Cezarem i BridgeSpiderem z uwagi na dotychczasowe uprawnienia, kody, programy liczące bardzo ze sobą zintegrowane, zaproponował by wielu kolegów przygotowywało „pajączka” czy turnieje czwartkowe.

Zobowiązał się też prowadzić do końca roku zawody z cyklu KM MZBS. Zaproponował 3 osobowe kierownictwo klubu.

     Ostatecznie, w wyniku ożywionej wymiany poglądów, wybrano następujących kolegów do Kierowania klubem:

- kol. Zbigniew Skórecki – Prezes

- kol. Bogdan Nowakowski – v/prezes ds administracyjnych

- vacat : v/prezes ds sportowych.

     Decyzja została przyjęta jednogłośnie. Kol. Bogdan Nowakowski podziękował

wszystkim za dotychczasową współpracę.

 

     Postanowiono, że we wrześniu zostanie przygotowany i przedstawiony

zebraniu do zatwierdzenia plan działania na sezon 2017/2018.

 

Na tym zebranie zakończono

Jelenia Góra, 3 sierpnia 2017 r.Sprawozdanie
z działalności Klubu Brydżowego Zaborze w Jeleniej Górze
za okres od 31.05.2016 do 3.08.2017 r.
 
    Klub Brydżowy Zaborze powstał 15 stycznia 2008 r. z inicjatywy
    12 członków założycieli, 23 stycznia 2008 został wpisany do rejestru
    stowarzyszeń zwykłych,  23 marca 2008 został przyjęty do DZBS
    we Wrocławiu, a tym samym stał się członkiem PZBS.

    Władze klubu w tym okresie stanowili:
   - kol. Bogdan Nowakowski (potocznie, acz w sposób nieuprawniony nazywany
    prezesem) jako przedstawiciel reprezentujący klub na zewnątrz.

     Aktualnie Klub liczy 20 członków z opłaconą składką członkowską PZBS
     i opłacających składkę członkowską klubu na 2017 r.

 1. Podstawową formą działalności klubowej są organizowane 2 razy w tygodniu,
     w poniedziałki i czwartki o godz. 17.00 turnieje klubowe. Turnieje poniedziałkowe 
     dla urozmaicenia są organizowane w ramach BridgeSpidera co pozwala na  
     porównanie swoich umiejętności z parami z innych ośrodków w kraju.

     Klub uczestniczy w Korespondencyjnych Mistrzostwach MZBS Karkonosze  
     uzyskując bardzo dobre wyniki, wielu zawodników klubu kwalifikuje się do 
     finałowej szesnastki.

     Klub nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski
     w lidze okręgowej a wypracowane środki finansowe pozwalają do dofinansowanie
     kosztów przejazdu.

     Klub wspólnie z lokalnymi sympatykami brydża organizuje zawody wyjazdowe
     do Staniszowa,  tym razem w ramach ogólnopolskiego turnieju „ O podkowę      
     kasztanki Marszałka, który cieszył się wielką popularnością i pozwolił wziąć udział     
     w „zawodowym” brydżu licznej grupie amatorów, zwłaszcza pań. 

    Po raz pierwszy od wielu lat Klub podjął się organizacji imprez o wyższej randze
    i przeprowadził je, moim zdaniem, na wysokim poziomie organizacyjnym:

   - Turniej Teamów MZBS Karkonosze cieszył się wysoką frekwencją i wysokim
     poziomem sportowym oraz dużym osobistym wkładem członków Klubu
     ( kol. Ela Lis przyczyniła się do sponsorowania przez firmę Wawel ),

   - zjazd ligi okręgowej MZBS Karkonosze, który klub zrealizował w lokalu Euforia
     został uznany jako przykład doskonałej organizacji tego typu zawodów w regionie

   - sprawnie został przeprowadzony turniej par w brydżu sportowym dla członków
     i sympatyków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, słowa uznania za pomoc 
     w organizacji należą się kol. Jurkowi Hawryliszynowi i kol. Eli Lis za przygotowanie 
     nagród rzeczowych w postaci koszy słodyczy.

     Wprowadzenie punktacji długofalowej w cyklu dwumiesięcznym zwiększyło    
     frekwencję na turniejach, a nagroda rzeczowa równowartości 50 zł za zdobycie
    1  miejsca jest akceptowana przez większość zawodników i zwiększyła rywalizację
     sportową.
   
 2. Systematycznie staraliśmy się pozyskiwać nowych członków z grupy
     tzw. kółkowców, w tym kobiety, znacznie poprawił się „klimat” w stosunku
     do kolegów z mniejszym doświadczeniem brydżowym.

3. Aktualnie klub posiada (wg Cezara): 6 Mistrzów Krajowych, 4 Mistrzów Regionalnych,
    3 Mistrzów Wojewódzkich,  2 Mistrzów Okręgowych, 3 Mistrzów Klubowych,
    1 Adepta i 1 Kandydata. Kilku zawodników jest blisko uzyskania wyższego
    tytułu klasyfikacyjnego. 

 4. Zajęcia prowadzone są w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu, z dużą
     przychylnością Kierownictwa ODK, dużą niedogodnością natomiast są godziny 
     zamykania ODK o 21.30 co zmusza na do prowadzenia zajęć w bardzo szybkim 
     tempie, często ze szkodą dla graczy wymagających więcej czasu na przemyślenie
     licytacji i rozgrywki, a zdarzają się trudne rozdania, wymagające namysłu
     nawet przez ekspertów.

 5. Na bardzo wysokim poziomie są stosowane w klubie systemy liczenia
     i prezentowania wyników turniejów, a szczególnie tzw. retransmisja
     polegająca prezentowaniu wyników już w godzinę po ich zakończeniu.
     Wiele klubów z Polski pyta o szczegóły i zamierza wprowadzić je u siebie.
     Strona internetowa (http://brydzjeleniagora.pl.tl) prowadzona jest na bieżąco
     i zawiera wszystkie niezbędne dla członka klubu informacje. Pragnę w tym  
     miejscu podziękować kol. Zbyszkowi Skóreckiemu, który współredaguje naszą   
     stronę.

     Na bieżąco liczone są pkl-e za turnieje klubowe, pajączki, KM MZBS,
     i wysyłane do Cezara.

 6. Uporządkowane zostały sprawy finansowe. Na początku działalności
     Klub aby zostać dopuszczony do jakichkolwiek rozgrywek PZBS musiał
     zapłacić wielotysięczne zaległości po poprzednikach.
     Wprowadzona zasada gry o prestiż a nie o nagrody spowodowała
     że na dzień 3.08.2017 klub dysponuje kwotą: 1.848 zł . 
     Winniśmy jednak zastanowić się nad kwotą wpisowego do turniejów
     klubowych, jej wysokością i zróżnicowaniem w zależności od przynależności
     do klubu i PZBS.
     Klub dysponuje 2 kompletami pudełek z nowymi kartami i ok. 16 kpl.
     biding-boxów oraz nakryciami na 16 stołów.

     Klub nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec MZBS, DZBS, PZBS i innych    
     podmiotów. Księgowość klubu prowadzona jest w formie uproszczonej, dostępna 
     do wglądu na każdym turnieju. Do salda na koniec miesiąca dodaje się wpływy
     z wpisowego do turnieju i składek członkowskich, a odejmuje wydatki jakie
     w danym miesiącu wystąpią.

7. Podkreślić należy, że w pracy klubowej na dużą pomoc zawsze mogłem  liczyć
    na kolegów *) klubowych praktycznie w każdej sprawie i chciałbym wszystkim  
    serdecznie za to podziękować ,nie różnicując kto jaki w tym ma wkład.
    Ja osobiście i wszyscy członkowie klubu swoją pracę na rzecz Klubu wykonywali
    społecznie.

    *) ilekroć w sprawozdaniu jest mowa o kolegach klubowych, należy przez to
        rozumieć nasze urocze koleżanki i kolegów.
Bogdan Nowakowski

Jelenia Góra, 3 sierpnia 2017 r.
 

 

 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gramy w każdy Pon i Czw o 16:45
Polecamy również brydża na
http://www.bridgebase.com/.
  Brydż w Jeleniej Górze
  Reklama
  Kiedy i gdzie gramy ?
Turnieje klubowe odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz.16:45

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze - Zabobrze,
ul. K.Komedy-Trzcińskiego 12

Dojazd autobusami miejskimi linii 6 lub 7 do przystanku Rondo, a potem krótki spacerek.
  Dlaczego brydż?
Przede wszystkim chodzi o czerpanie radości (a nierzadko i wymiernych korzyści) z gimnastyki umysłu.
W brydża można grać w każdym wieku.
  Turnieje klubowe - wyniki:
ogłaszane są zaraz po turnieju a protokoły, historie par - są ok. 1,5 godziny po zakończeniu turnieju na naszej stronie www.
Turnieje są prowadzone i liczone przy pomocy urządzeń Bridgemate i programu RRBridge.

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=